Naujienos

Aktuali informacija

Naujienos

      Balandžio 25 d. Vievio gimnazijoje vyko jaunųjų fizikų ir chemikų projektinių darbų paroda ir pristatymas. Dėkojame mokytojoms, padėjusioms mokiniams paruošti darbus. 

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšomis, konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje.

Programų paraiškos Konkursui priimamos iki 2018 m. balandžio 10 d. 17.00 val. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre (202 kab.,  Rungos g. 5,  LT-26110 Elektrėnai).

Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius.

Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas (turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba ŠMM nustatyta tvarka išklausęs arba pradėjęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą) arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla) registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre ir turintys žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį (nustatytus reikalavimus įrodantys dokumentai pateikiami kartu su paraiška).

Visi neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Norintys prisiregistruoti ŠMIR turi kreiptis į Elektrėnų savivaldybės ŠMIR tvarkytoją – Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Giedrę Ignatavičienę,  el. p. giedre.ignataviciene@elektrenai.lt, arba tel. (8 528) 58 069 ir užpildyti duomenų registravimo kortelę (Excel)  (įstaiga prideda nuostatų/įstatų kopiją, o laisvasis mokytojas – individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą). Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

Smulkesnę informaciją apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso organizavimą, dokumentų pateikimą konkursui, programų vertinimą, finansavimą ir vykdymą rasite čia:

Konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Duomenų registravimo kortelė

 

Papildoma informacija teikiama telefonu (8-528) 34 271, elektroniniu paštu  vidam.spc@elektrenai.lt .

 

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras          

 

       Praūžusioje devintoje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ šiemet dalyvavo daugiau nei 1200 ugdymo įstaigų  ir pusšimtis įvairių organizacijų iš visos Lietuvos, savo veiklomis prisidėjo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centropedagoginė psichologinė tarnyba.

       Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su patyčių prevencijos veiklomis aplankė Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ ir Pylimų vaikų darželį.

       Mažinant patyčių plitimą, labai svarbu nuo pat mažens puoselėti dorovines vertybes: padėti vaikui atpažinti ir suvokti jį apimančias emocijas, suprasti pagrindinius tarpusavio bendravimo principus, kurti teigiamą požiūrį į save ir aplinkinius. Socialinė pedagogė su vaikais aptarė dorovines vertybes, kalbėjo apie pagalbą kitam, geras manieras, dalijimąsi, savo eilės laukimą ir draugystę. Penkias vertybes vaikai mokėsi geriau suprasti ne tik pokalbio metu, bet ir spalvindami jų iliustracijas.

        Esu dėkinga vaikams už išsakytus gražius žodžius, už parodytą dėmesį vienas kitam ir atliktus darbelius. Išvykdama kiekvienam vaikui palinkėjau būti draugiškiems, dėmesingiems vienas kitam, atjaučiantiems, palaikantiems...

   

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnybos

Socialinė pedagogė

Aliona Sasnauskienė

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ IŠPLĖSTINIS POSĖDIS

 

            2018 m. kovo 21 d. vyko Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų išplėstinis posėdis. Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti Asta Lauciuvienė skaitė pranešimus „Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių (vaikų) ugdymosi situacijos analizė Elektrėnų savivaldybėje 20172018 m. m.“ bei „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) atvejų aptarimai“. Specialiosios pedagogės Gintarė Mačionienė ir Marijona Sajetienė pristatė pažintinių gebėjimų lavinimo programą „Mokausi žaisdamas“. Psichologė Ingrida Puronienė skaitė pranešimą „Vaiko pasirengimo mokyklai vertinimo pokyčiai“. Išklausę psichologės pranešimą posėdžio dalyviai aktyviai diskutavo vaiko brandumo vertinimo ir formaliojo ugdymo(si) ankstinimo klausimais. Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė pristatė „Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo (2018-01-18)“ pakeitimus bei Rekomendacijas dėl krizių valdymo mokyklose“. Posėdžio metu taip pat buvo diskutuota Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams aktualiais klausimais.

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė