2018 m. vykdomi projektai

Projektas „Auklėjamojo poveikio priemonės – erdvė pozityviems pokyčiams“, finansuojamas Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Projekto veiklos:

1)   Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams (globėjams, rūpintojams):

2018 m. II pusmetyje Centras organizuos nemokamus mokymus tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokymų metu dalyviai įgaus žinių apie pozityvią tėvystę, sustiprins socialinius, bendravimo su vaikais įgūdžius.

 

2)   Mediacijos mokymai:

Centras projekto lėšomis 2018 m. IV ketv. apmokys vieną žmogų (mediatorių) savivaldybėje, kuris nuo 2019 m. bendradarbiaus su savivaldybės mokyklomis, vaikais, tėvais ir tais, kurie gauna minimalios ir vidutinės priežiūros priemones ar koordinuotą pagalbą.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijos (LR ŠMM įsakymas, 2017 m. liepos 5 d. Nr. V-555) numato dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese. Priemonė skiriama taikiam konflikto tarp vaiko ir kito asmens sprendimui, esant abiejų konflikto šalių laisvam sutikimui, jiems suteikus visapusišką informaciją apie jų teises, pareigas, tarpininkavimo (mediacijos) proceso turinį, šalių priimamo sprendimo pasekmes ir pan. Priemonės taikymo tikslas – ugdyti vaiko atsakomybę už savo veiksmus, skatinti aktyvų dalyvavimą sprendžiant savo veiksmais sukeltų padarinių sureguliavimo klausimus, išspręsti konfliktą. 

        

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras, kaip projekto asocijuotas partneris, dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte "E-learning from Nature" (E-mokymasis iš gamtos), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant kiek įmanoma efektyvius mokymo metodus, ypatingai per tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant, skatina kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį pagrindinių ir universaliųjų įgūdžių teikimą ir vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką.”  

Šiame projekte dalyvauja Lietuvos mokyklų mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, kurie skatina:

- žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinine prasme) ir jų įsisavinimą per tiesioginį kontaktą su gamta, su aplinka, kurioje jie gyvena;

- problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą;

- naujų technologijų naudojimą mokyme/si;

- mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer), pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse.

Projekto tinklapis, kuriame galite rasti Lietuvos ir užsienio mokyklų paruoštas e-pamokas, vaizdinę medžiagą, ir visą kitą, su projektu susijusią informaciją: http://enature.pixel-online.org/ (informacija galima ir lietuvių kalba).