Apie centrą

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2001-09-19 sprendimu Nr. 88 įsteigtas Elektrėnų švietimo centras, 2001-12-12 sprendimu Nr.180 Švietimo centro pavadinimas pakeistas į Švietimo paslaugų centrą ir patvirtinti Centro nuostatai. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro veiklos pradžia – 2002-01-02.

2004-06-02 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-105 nuo 2004-08-15 Centre įsteigta pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau-Tarnyba) – pagalbos mokytojui, mokiniui ir mokyklai įstaiga.

2013-05-29 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-160 Centro nuostatai patvirtinti nauja redakcija. Centro grupė- švietimo pagalbos įstaiga, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokykla. Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas; pagrindinės veiklos rūšys – kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. Centras - Elektrėnų savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo, pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai paslaugas, kitas švietimo paslaugas.

Centras turi 4 struktūrinius padalinius: neformaliojo ugdymo skyrius; transporto ir ūkinės veiklos skyrių; pedagoginę psichologinę tarnybą; Kazokiškių daugiafunkcį centrą.

Centro misija: teikti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo ir specialiosios pedagoginės psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos paslaugas švietimo įstaigoms ir jų bendruomenių nariams bei tenkinti kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Prioritetinės veiklos kryptys:

  • kokybiškas, nuoseklus ir kryptingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas;
  • suaugusiųjų švietimo organizavimas ir savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo plano koordinatoriaus funkcijų vykdymas;
  • specialiosios pedagoginės psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams teikimas;
  • kokybiškų švietimo paslaugų teikimas (mokinių pavėžėjimo organizavimas, švietimo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija, statistinių ataskaitų sudarymas ir kitų deleguotų funkcijų vykdymas);
  • švietimo institucijų ir jų socialinių partnerių mokymosi partnerystėje kūrimas ir palaikymas (projektinė veikla).

Centras nuo 2008 m. yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka akredituota švietimo pagalbos įstaiga. Pagrindinės centro veiklos: suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas; mokytojų metodinės veiklos, mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas; specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir mokiniams; Trečiojo amžiaus universiteto mokymų organizavimas; profesinis informavimas ir konsultavimas ir kitų švietimo paslaugų teikimas savivaldybėje.

Centre dirba 8 aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusių andragogų, pedagogų ir specialiojo ugdymo specialistų, pasirengusių profesionaliai tenkinti besimokančiųjų mokymosi poreikius bei suteikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą. Darbuotojai vadovaujasi vertybėmis: paslaugumas, atvirumas, tolerancija, kūrybiškumas, inovatyvumas, lankstumas.

Centras vykdo įvairias mokymo (-si) programas plačiai klausytojų auditorijai: įstaigų vadovams, pedagogams, kultūros ir sporto darbuotojams, buhalteriams, raštvedžiams, besimokantiems suaugusiems (Trečiojo amžiaus universiteto studentams).

Centras siūlo virš 50 skirtingos tematikos kvalifikacijos tobulinimo programų, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų tobulinimosi poreikius. Mūsų klausytojai gali mokytis vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų vadybos, kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų, sveikos gyvensenos, teisės, namų ūkio ir aplinkosaugos.

Centre teikiamos ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, neurologas, socialinis pedagogas) paslaugos. Specialistai vertina mokinio ugdymosi sunkumus pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, taip pat informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Centras dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, nacionaliniuose, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Šią veiklą vykdantys darbuotojai tobulina profesines ir socialines kompetencijas, diegia projektų metu įgytą gerąją patirtį ir inovacijas, kuria įvairius produktus ( metodikos, metodinė medžiaga, tyrimai, rekomendacijos ir pan.).

Centras palaiko glaudžius partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su savivaldybės švietimo įstaigomis, Lietuvos švietimo centrais, suaugusiųjų mokymo organizacijomis. Ši partnerystė sudaro galimybes dalyvauti suaugusiųjų švietimo programose ir projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.
Centro darbuotojų organizuojami mokymai vyksta patraukliose, šiuolaikine mokymo įranga aprūpintose edukacinėse patalpose.