Įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa tema “Mokinių ugdymo karjerai ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje” visos Lietuvos mastu

2021 m. kovo mėn. Elektrėnų švietimo paslaugų centras kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacija (https://www.facebook.com/LKSasocijacija) akreditavo ir įgyvendino 40 valandų ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą tema "Mokinių ugdymo karjerai ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje" asmenims, atsakingiems už mokinių ugdymą karjerai, mokytojams ir kitiems pagalbos specialistams iš visos Lietuvos. Džiaugiamės kartu su seminarų dalyviais, kad tema aktuali, veiklos (paslaugos) reikalingos ir prasmingos mokiniams, o patobulintos mokytojų kompetencijos pagerins mokinių ugdymo karjeros paslaugų kokybę. Dėkojame profesionalioms LKSA lektorėms: Daivai Šilienei, Giedrei Valaitienei, Sandrai Grigaliūnaitei Četrauskienei ir Editai Mačiulskei.Po seminaro 2021 m. kovo 18 d. įvyko nuotolinis metodinis pasitarimas Elektrėnų savivaldybės mokyklų asmenims, atsakingiems už mokinių ugdymą karjerai (direktoriaus pavaduotojams, ugdymo karjerai veiklų koordinatoriams, koordinacinės grupės nariams), kurį organizavo Profesinio orientavimo koordinatorė Elektrėnų savivaldybėje A. Pupininkienė ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto vyr. specialistė L. Viktoravičienė. Pasitarimo metu buvo pristatyti Elektrėnų savivaldybės mokinių apklausos rezultatai apie profesinio orientavimo paslaugas mokyklose bei aptartos mokinių ugdymo karjerai prioritetinės kryptys, tikslai ir siekiai. Vienas svarbiausių dalykų šioje veikloje - kryptingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas bei tarp kolegų mokyklose, tad linkime to siekti visiems kartu ir kiekvienam atskirai ! Ačiū, kad esate ir kad jums rūpi mūsų vaikų ateitis !


Informaciją pateikė: profesinio orientavimo koordinatorė Elektrėnų savivaldybėje, Ala Pupininkienė

ŠMM ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETAS, MOKYMOSI REZULTATŲ MINIMALIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6ec88f00cbe11e8a5fc9d9b3a58917b  

10 ES priemonių. Lengvesniam karjeros konsultantų darbui

Euroguidance  Teikia metodinę ir informacinę pagalbą karjeros specialistams karjeros valdymo ir tarptautinio mobilumo galimybių temomis.

SOLVIT  Padeda piliečiams ir įmonėms išspręsti problemas, susijusias su kitų ES šalių valstybinių įstaigų neteisingai taikomomis ES teisės aktais jų atžvilgiu. 

Europos kvalifikacijų sandara (EKS)  Tai bendra europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas. Ši sistema skirta skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje. 

Europass – Tai Europos Komisijos sukurti 5 dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje. 

ECVET – Tai Europos profesinio mokymo kreditų sistema, suteikianti galimybę pripažinti tarptautinio mobilumo dalyvių pasiekimus, įgytus mobilumo metu.

Europos solidarumo korpusas – Nauja Europos Komisijos iniciatyva, per kurią jauni žmonės nuo 18 iki 30 m. amžiaus gali išreikšti savo solidarumą, dalyvaudami savanoriškoje arba profesinėje veikloje, pasirinkę norimą sritį, organizaciją, kurioje nors Europos Sąjungos šalyje.

ENIC/NARIC (Europos nacionalinių informacijos centrų tinklas ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas) – Teikia informaciją apie savo ir užsienio šalių švietimo sistemas bei kvalifikacijų pripažinimo sistemą. Lietuvoje tokio centro funkcijas atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). 

Youthpass – Dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiklose, jų metu įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi laikotarpį. 

EURES Lietuva ir EURES Europa EURES (Europos užimtumo tarnybos) yra bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos (ES), Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse narėse bei Šveicarijoje. 

Eurodesk Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu, apie mobilumo ir finansavimo galimybes. 

Jūsų Europos patarėjas (Užklausos ar skundo pateikimasJūsų Europos patarėjas teikia nemokamas ir individualias konsultacijas per vieną savaitę nuo užklausos pateikimo; paaiškina konkrečiam asmeniui taikytinus Europos teisės aktus bei kaip asmuo gali naudotis savo ES teisėmis. 

 

 

 

Informacija apie brandos darbą

Šok į tėvų klumpes – 2017

Šok į tėvų klumpes – 2016

Balandžio 20 d. Elektrėnų savivaldybėje lankėsi mokiniai iš Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos. Akcijos tikslas – susipažinti su tėvų profesijomis iš arčiau. Tarybos posėdžių salėje mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Gediminas Ratkevičius, vyr. specialistė jaunimo teisių apsaugai (jaunimo koordinatorė) Neringa Pulauskienė pasakojo mokiniams apie Elektrėnų savivaldybę, tarybą, administraciją, atsakė į klausimus, domėjosi, kokias specialybes jie norėtų pasirinkti, ir kt.
Mokiniai lankėsi pas administracijos direktorių Virgilijų Pruską, juos labai sudomino savivaldybės žemėlapis ir jų gyvenamoji vieta. Vėliau susipažino su administracijos skyrių veikla.
Akcija „Šok į tėvų klumpes“ organizuojama antrus metus.

    Įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (toliau tekste – Projektas), 2014–2015 m. buvo ypač akcentuojama mokinių profesinio veiklinimo svarba, kai jie gali ne tik pažintinio vizito dėka aplankyti įmones/įstaigas/organizacijas, bet ir vienos dienos bėgyje „pasimatuoti“ norimą profesiją, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais bei tokiu būdu – geriau pažinti save.

       12 įstaigų Elektrėnų savivaldybėje, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl mokinių profesinio veiklinimo, sąrašas:

http://www.mukis.lt/mod/sarasai/pvo/imones/?pv=&s=Elektr%25C4%2597n%25C5%25B3%2Bsav.&vs=&m=&ivesti=Ie%C5%A1koti 

      Švietimo įstaigas raginame tęsti mokinių profesinio veiklinimo veiklas, pasinaudojus aukščiau minėtu įmonių sąrašu, taip pat vykstant į kitas Elektrėnų bei kitas savivaldybės įstaigas, įmones.

    Per 2014 – 2015 mokslo metus 1137 Elektrėnų savivaldybės mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo renginiuose: lankėsi įmonėse, įstaigose, organizacijose, tėvų darbovietėse. Iš jų: 962 mokiniai dalyvavo pažintinėse veiklose, 163 mokiniai – patyriminėse veiklose ir 12 mokinių intensyviose veiklose.

        Informaciją pateikė – Elektrėnų savivaldybės profesinio veiklinimo organizatorė, Ala Pupininkienė

Konferencija „Profesinis orientavimas švietimo ir darbo rinkos partnerystės kontekste"

     2015 m. balandžio 16 d. įvyko konferencija Profesinis orientavimas švietimo ir darbo rinkos partnerystės kontekste", kurioje skaitė pranešimą ir Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos karjeros specialistė Aldona Kučinskienė. Nuoširdžiai dėkojame karjeros specialistei Aldonai Kučinskienei už puikų organizacinį darbą profesinio veiklinimo srityje bei iniciatyvą dalyvauti akcijoje „Šok į tėvų klumpes“.

Konferencijos pranešėjų skaidrės ir nuotraukos čia: http://www.mukis.lt/lt/geriausi_pv_pavyzdziai.html

      Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įgyvendina 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, kurio viena iš veiklų yra mokinių profesinio veiklinimo organizavimas, t.y. pagalba mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje darbo aplinkoje, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras – yra vienas iš partnerių, įgyvendinant minėtą projektą. Per 2014 m. spalio – gruodžio mėnesius, profesiniame veiklinime dalyvavo 336 Elektrėnų savivaldybės mokyklų 5 – 12 klasių mokiniai, kurie aplankė daug įdomių įmonių, įstaigų: Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kinologijos valdybą, Vilniaus Mokslinės komunikacijos ir informacijos centą, UAB „Ekobazė“, VĮ „Automagistralė“, Ugniagesių gelbėtojų mokyklą Vilniaus rajone, VU Lazerių tyrimų centrą, AB „Grigiškės“, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą ir kt. Vizitų metu, mokiniai susipažino su specialistų atliekama veikla ir stebėjo jų darbą. Mokiniams profesinio veiklinimo vizitų išlaidas apmokėjo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Skaityti daugiau...

     Aktuali internetinė nuoroda apie mokinių ugdymą karjerai paslaugas ir projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklas www.mukis.lt/lt/apie-projekta.html

     Naudinga nuoroda mokiniams. Mokinio knyga su užduotimis karjeros kompetencijoms ugdyti: www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

   Straipsniai spaudoje apie ugdymą karjerai Elektrėnų savivaldybėje, Lietuvoje, mokyklų tinklapiuose:

     Informacija karjeros koordinatoriams:

    Mokyklos greitu metu gaus Peter Block knygą „Nepriekaištingas konsultavimas. Kaip paskatinti naudotis jūsų kompetencija.” Kviečiu susirasti ją savo įstaigų bibliotekose ir perskaityti knygą, rekomenduoti kolegai.

     Šią knygą taip pat galėsite pasiskolinti ir iš Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro bibliotekos.

     Kreiptis į ŠPC specialistę metodininkę Alą Pupininkienę.

  „Swedbank” AB kartu su „Omnitel” pristato projekto „Kam to reikia?!” platformą www.kamtoreikia.lt, skatinančią bendravimą tarp verslo ir mokyklų atstovų. Naujasis portalas taps pagrindiniu projekto įrankiu, kuriame verslo profesionalai bei mokyklos galės atrasti vieni kitus, kurti savo projektus, siūlyti kitas netradicines mokymosi formas, bendrauti ir konsultuotis su kitais savanoriais, o mokiniai atras naudingos informacijos ir įvairių pramogų.

     Kviečiame kolegas užsukti į svetainės puslapius, sužinoti, kokiomis temomis kalbančių įmonių atstovų ieško mokyklos, drąsiai jungtis prie projekto ir dalintis savo žiniomis su mokiniais.


Elektrėnų sav. švietimo paslaugų centro
specialistė metodininkė Ala Pupininkienė

Konsultacijų, ugdymo karjerai, temos

Eil. Nr.

Konsultacijų temos

Trumpas konsultacijų turinys

1.

Profesijų pasirinkimo galimybės baigus 9 ar 10 klasių

Supažindinama su mokymosi ir studijų, informacijos paieškos galimybėmis, savęs pažinimo testais, metodais ir būdais.

2.

9 – 12 klasių mokinių konsultavimas profesinės karjeros planavimo klausimais

Konsultavimo tikslas – išsiaiškinti kaip reikia planuoti savo karjerą, kur ieškoti informacijos. Taip pat supažindinama su specialybių ir profesijų turiniu, ypatumais ir reikalavimais, mokymosi ir studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, paraiškos pildymu www.lamabpo.lt svetainėje, priėmimo į kolegijas ir aukštąsias mokyklas sąlygomis.

3.

Dirbančių ir bedarbių kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ar persikvalifikavimo galimybės

Teikiama informacija apie institucijas, kuriose galima įgyti kvalifikaciją, tobulintis ar persikvalifikuoti, taip pat įsidarbinimo Lietuvoje ir užsienyje galimybių paiešką. Pataria, kur rasti profesinio konsultavimo institucijas ir kokią pagalbą jos teikia.

     Specialistė metodininkė Ala Pupininkienė siūlo nemokamas konsultacijas 9 - 10 kl. arba 11 - 12 kl. mokiniams profesinio informavimo klausimais. Galimos įvairios konsultacijų formos: grupinės konsultacijos, pokalbiai, diskusijos, pranešimas, paskaita ar kt.
     Karjeros konsultantė  A. Pupininkienė taip pat konsultuoja suaugusius asmenis karjeros planavimo, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ar persikvalifikavimo klausimais.  Konsultacijos datą, laiką suderinti iš anksto ir ne vėliau, kaip prieš savaitę iki numatomos konsultacijos.

A. Pupininkienės kontaktai: (8  528) 34 271; ala.spc@elektrenai.lt