Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursas

Gerbiami Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų teikėjai, Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą.  Programos bus finansuojamos Elektrėnų savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšomis. Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje. Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius.

Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai, turintys žmogiškųjų išteklių personalą, kurie privalo turėti ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį, kartu su paraiška pateikia įrodančius dokumentus: išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, išklausytų kursų, mokymų pažymėjimų kopijos, kita. Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Prie paraiškos pridėti nuostatų/įstatų kopiją. Laisvasis mokytojas kartu su paraiška pateikia individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopiją.

Programų paraiškos konkursui priimamos bei registruojamos Elektrėnų švietimo paslaugų centre (202 kab. Rungos g. 5 Elektrėnai,  LT – 26110, tel. 8 528 34271) iki 2021 m. balandžio 30 d. 15.45 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki 2021 m. balandžio 30 d. Paraiškos gali būti pateiktos ir elektronine forma, jas parengus ir patvirtinus vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“. Paraiškos, pateiktos po 2021 m. balandžio 30 d. nebus vertinamos. Vokai, gauti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos, išsiųstos po 2021 m. balandžio 30 d., nebus atplėšiami.

Žemiau pateikiami: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas, paraiškos forma, vertinimo kriterijai bei NSŠ veiksmų planas ir jo įgyvendinimo priemonės.Papildoma informacija teikiama telefonu (8-528) 34 271, arba elektroniniu paštu  ala.pupininkiene@espc.lt

Informaciją pateikė:

Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Ala Pupininkienė

Skelbimas

Skelbiami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2020 m. biudžeto lėšomis, konkurso rezultatai.

Suaugusiųjų švietimo/mokymosi savaitė

       Jau dvidešimtus metus Lietuvoje vyksta nacionalinė Suaugusiųjų švietimo/mokymosi savaitė. Jos idėją palaiko ir Elektrėnų švietimo paslaugų centras kartu su socialiniais partneriais – suaugusiųjų švietimo teikėjais, kurie atveria savo duris ir kviečia į svečius. 

        Gerbiami suaugusieji, atraskite mokymosi džiaugsmą kartu su mumis, aplankykite bent vieną iš šių Jums siūlomų renginių. Iki pasimatymo!

 

Su pagarba

Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Ala Pupininkienė

 

Skelbimas

           Skelbiami Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšomis, konkurso rezultatai.

Atsiprašome, dėl įvykusios klaidos buvo įkelti ne tie dokumentai. Atkreipkite dėmesį – viskas atnaujinta.

Skelbiamas  

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų  finansavimo konkursas

 

2019-03-20

 

           Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Elektrėnų savivaldybės 2019 m. biudžeto lėšomis, konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas, skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje.

                Programų paraiškos konkursui priimamos iki 2019 m. balandžio 9 d. 17.00 val. Elektrėnų švietimo paslaugų centre (202 kab.,  Rungos g. 5,  LT-26110 Elektrėnai).

            Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius. 

              Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas (turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba LR ŠMSM nustatyta tvarka išklausęs arba pradėjęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą) arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre ir turintys žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį (nustatytus reikalavimus įrodantys dokumentai pateikiami kartu su paraiška).

           Visi neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Norintys prisiregistruoti ŠMIR turi kreiptis į Elektrėnų savivaldybės ŠMIR tvarkytoją – Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Giedrę Ignatavičienę,  el. p. giedre.ignataviciene@elektrenai.lt, arba tel. (8 528) 58 069 ir užpildyti duomenų registravimo kortelę (Excel)  (įstaiga prideda nuostatų/įstatų kopiją, o laisvasis mokytojas – individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą). Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. 

              Smulkesnę informaciją apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso organizavimą, dokumentų pateikimą konkursui, programų vertinimą, finansavimą ir vykdymą rasite čia:

Konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Duomenų registravimo kortelė 

                Papildoma informacija teikiama telefonu (8 528) 39 826, el. p. ala.spc@elektrenai.lt 

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centras

Kviečiame į nemokamus renginius, skirtus suaugusiųjų švietimo savaitei

Naudingos nuorodos, norint formalizuoti įgytas kompetencijas, ruošiantis mobilumo projektams, ruošiantis dirbti kitoje Europos sąjungos šalyje ir kita

Euroguidance  Teikia metodinę ir informacinę pagalbą karjeros specialistams karjeros valdymo ir tarptautinio mobilumo galimybių temomis.

SOLVIT – Padeda piliečiams ir įmonėms išspręsti problemas, susijusias su kitų ES šalių valstybinių įstaigų neteisingai taikomomis ES teisės aktais jų atžvilgiu. 

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) – Tai bendra europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas. Ši sistema skirta skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje. 

Europass – Tai Europos Komisijos sukurti 5 dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje. 

ECVET – Tai Europos profesinio mokymo kreditų sistema, suteikianti galimybę pripažinti tarptautinio mobilumo dalyvių pasiekimus, įgytus mobilumo metu.

Europos solidarumo korpusas – Nauja Europos Komisijos iniciatyva, per kurią jauni žmonės nuo 18 iki 30 m. amžiaus gali išreikšti savo solidarumą, dalyvaudami savanoriškoje arba profesinėje veikloje, pasirinkę norimą sritį, organizaciją, kurioje nors Europos Sąjungos šalyje.

ENIC/NARIC (Europos nacionalinių informacijos centrų tinklas ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas) – Teikia informaciją apie savo ir užsienio šalių švietimo sistemas bei kvalifikacijų pripažinimo sistemą. Lietuvoje tokio centro funkcijas atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). 

Youthpass – Dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiklose, jų metu įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi laikotarpį. 

EURES Lietuva ir EURES Europa – EURES (Europos užimtumo tarnybos) yra bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos (ES), Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse narėse bei Šveicarijoje. 

Eurodesk – Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu, apie mobilumo ir finansavimo galimybes. 

Jūsų Europos patarėjas (Užklausos ar skundo pateikimas) – Jūsų Europos patarėjas teikia nemokamas ir individualias konsultacijas per vieną savaitę nuo užklausos pateikimo; paaiškina konkrečiam asmeniui taikytinus Europos teisės aktus bei kaip asmuo gali naudotis savo ES teisėmis.  

Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, pateiktų Dalinio finansavimo programų konkursui užsienio kalbų (kelių lygių anglų ir vokiečių) mokymo paslaugoms pirkti, sąrašas. 

Dėl užsienio kalbų kursų kreiptis tiesiai į kalbų mokytojus:

Aivaras Dočkus (anglų k. A1, A2, A2+, B1 lygiai)  adockus@gmail.com

Asta Juknienė (anglų k. A1, A2 lygiai)  jukasta@gmail.com

Rita Grigonienė (vokiečių k. A1, A2, B1 lygiai)  ritagrigoniene@yahoo.com

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO RENGINIAI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE, SKIRTI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITEI PAMINĖTI.

2017 M. LAPKRIČIO 20–26 D., KVIEČIAME ĮSIJUNGTI Į SAVAITĖS JUDĖJIMĄ „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“!

Informacija

Informuojame, kad 2017 m. lapkričio 2 d. bus vertinamos mokytojų konkurso paraiškos užsienio kalbų mokymų paslaugoms pirkti. Po konkurso bus aiški kaina 1 asmeniui, visų mokymų dalyvių skaičius, kuriems bus dalinai finansuojami mokymai. Tad dalyviai, iki 2017 m. spalio 27 d. užsiregistravę į mokymus mūsų tinklapyje, 2017 m. lapkričio 13 d. 18.30 val. kviečiami į „Ąžuolyno“ progimnaziją. Susitikimo tikslas – mokymosi sutarties, kuri bus pasirašoma tarp Jūsų ir Švietimo paslaugų centro, sąlygų, kainų aptarimas, susiskirstymas į grupes pas mokytojus, dėstančius tam tikrą kalbų lygį ir kiti Jums aktualūs klausimai.

Iki susitikimo!

Suaugusiųjų švietėjų stažuotė Vokietijoje

Stažuotė – tai puiki galimybė įgyti tarptautinės patirties, pasisemti naujų idėjų. Tad šeši Lietuvos specialistai iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Kupiškio ir Elektrėnų savivaldybių, atsakingi savo miestuose už suaugusiųjų neformalųjį ir tęstinį mokymąsi, vyko į Šiaurės Reiną, esantį Vestfalijos žemėje, Vokietijoje, tiesti draugystės ir bendradarbiavimo tiltus.

Skirtingai nuo Lietuvos, Vokietijos švietimo sistema pasižymi išsilavinimo formų įvairove. Vokietijoje kiekviena federacinė žemė atsakinga už savo švietimo sistemą, todėl pati švietimo sistema skiriasi priklausomai nuo žemės. Tačiau iš esmės kiekvienos federacinės žemės švietimo sistema turi panašią struktūrą.

Vokietijoje kiekvienas privalo baigti pradinę mokyklą (910 mokslo metų). Po pradinės mokyklos seka privalomas profesinis mokymas, kuris gali būti atliekamas profesinėje mokykloje, dalyvaujant profesinių mokyklų rengiamose edukacinėse programose arba lankant vidurinę mokyklą (Sekundarstufe I arba II). Paprastai privalomasis profesinis mokymas baigiasi po 12 klasių. Po jo seka trečio ir ketvirto lygio mokymas, kuris daugiausia apima tolesnio mokymosi galimybes (pvz. "Volkshochschule"), tolesniajam suaugusiųjų mokymuisi skirtas mokymosi įstaigas. Vokietijoje išskirčiau kaip vieną įdomiausių aspektų švietimo sistemoje  dualinę švietimo sistemą, kuomet studentas ir mokosi, ir dirba (ir uždirba įmonėse) vienu metu. 

Skaityti daugiau... 

      Pridedame informaciją dėl registravimosi  mokymuisi skirtoje informacinėje sistemoje (www.smis.lt). 

      Užsiregistravę ir prisijungę prie sistemos savo el. pašte Jūs veltui galėsite naudotis joje įdėta mokymosi medžiaga.

       Pridedame skaidres-žingsnius, kaip toje sistemoje prisiregistruoti.

Informacija

Kviečiame registruotis  www.smis.lt portale – suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (toliau – SMIS). SMIS gali būti naudinga tiek dirbančiam žmogui, tiek besimokančiam – iš 9 mokymosi sričių ir 500 juose skelbiamų temų, rasime sau naudingos informacijos. 

Galbūt būtų aktualu sužinoti, artėjant terminui, kaip deklaruoti gyventojų pajamų mokestį už 2015 m. (kompiuterinio raštingumo kompetencija), o gal būtų verta pasigilinti sveikatos kompetencijos srityje apie maisto produktų ženklinimą, o gal aktualu sužinoti, kaip gauti nemokamą teisinę pagalbą, ar išsiaiškinti, kaip ir kokios atostogos gali būti suteiktos dirbant pagal darbo sutartį ir t. t. 

Apie

Atsižvelgdama į 2015 m. įsigaliojusio naujos redakcijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nuostatas Elektrėnų savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. V.TS-211 patvirtino Elektrėnų savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų planą bei jo įgyvendinimo koordinatoriumi paskyrė Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centrą.

Veiksmų plano tikslas – plėtoti ir tobulinti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą, sudarant sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

Veiksmų plano paskirtis – siekti nuoseklios ir tarpinstituciniu susitarimu grįstos neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros, sudarančios prielaidas Elektrėnų savivaldybės suaugusiųjų mokymuisi visą gyvenimą.