Informacija apie Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginę psichologinę tarnybą

Kiekvienas mokinys (vaikas) yra unikali asmenybė, turinti teisę į savo individualių gebėjimų ugdymą ir individualių poreikių tenkinimą bei verta visų ugdytojų pagarbos

 

     ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA (toliau - PPT) yra pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. PPT teikia nemokamas švietimo paslaugas.

PPT TIKSLAS

     Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

PPT FUNKCIJOS

     Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skirti specialųjį ugdymą, siūlyti ugdymo formą, būdus, metodus, rekomenduoti specialiąją pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą.

      Įvertinti vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

    Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus), mokytojus, specialistus bei teikti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.

     Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams). 

    Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius asmenis.

    Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, pagalbos teikimo veiksmingumą.

 

Specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba

    Psichologinė pagalba – tai psichologo konsultacijos, kurios teikiamos PPT arba, dirbant mobilioje grupėje, – ugdymo įstaigoje.

    Psichologinės pagalbos paskirtis – įvertinti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; stiprinti mokytojų ir tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų; padėti sudaryti palankias psichologines ugdymosi sąlygas.

    Specialioji pedagoginė pagalba - tai specialiojo pedagogo ir/ar logopedo konsultacijos arba pratybos PPT arba, dirbant mobilioje grupėje, - ugdymo įstaigoje.

    Specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos, judesio ir padėties, lėtinių, somatinių ir neurologinių, kompleksinių ir kitų raidos sutrikimų.

    Logopedas teikia pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

   Esant  poreikiui, konsultuoja gydytojas neurologas.

   Psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, gydytojo neurologo pagalbos teikimo laikas suderinamas iš anksto, registruojantis telefonu (8 528) 39 784 arba atvykus į PPT.