PPT FUNKCIJOS

  • Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skirti specialųjį ugdymą, siūlyti ugdymo formą, būdus, metodus, rekomenduoti specialiąją pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą.
  • Įvertinti vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
  • Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus), mokytojus, specialistus bei teikti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
  • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams).  
  • Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius asmenis.
  • Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, pagalbos teikimo veiksmingumą.