PPT VEIKLA

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Pedagoginio psichologinio įvertinimo tvarka:

1. Išankstinė registracija telefonu arba atvykus į PPT (suderinamas ir paskiriamas asmens vertinimo laikas).

2. Vertinimui būtina pristatyti šiuos dokumentus:

 • Vaiko gerovės komisijos pažymos „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo“ ( 5 priedas) kopija;
 • Tėvų sutikimas (6 priedas);
 • Anketa „Duomenys apie mokinį (-ę), rekomenduojamą įvertinimui PPT“;
 • Mokinio (vaiko) charakteristika;
 • Jei vertinimas atliekamas pakartotinai „Ugdymosi pasiekimų aprašo“ (3 priedas) kopija;
 • Mokinio kontrolinių ir klasės darbų sąsiuviniai, ikimokyklinukų – piešiniai ir kiti darbai.

 Dokumentai, kuriuos norėtumėte atsisiųsti, patalpinti skyriuje Dokumentai ugdymosi įstaigoms“.


3. Vertinimas vyksta PPT (atskirais atvejais, mokyklai ir PPT susiderinus, vertinimas gali vykti mokykloje, o esant žymiai ribotam mokinio mobilumui  jo namuose).
4. Atliktas vertinimas aptariamas su tėvais (globėjais, rūpintojais), ugdytojais.
5. Vertinimui mokiniai (vaikai) turi atvykti lydimi tėvų (globėjų) arba mokytojų.

 Vaiko brandumo įvertinimo tvarka:

1. Vaikai dėl priešmokyklinės ir mokyklinės brandos vertinami nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, naudojant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro 2015 metais parengtą standartizuotą metodiką VBMĮ-2.

2. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus:

             • tėvų (globėjų) prašymą;

             • vaiko gimimo liudijimo kopiją;

       • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojos (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

3. Iki paskirto vaiko brandos įvertinimo PPT, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-a) užpildo ir pristato PPT psichologui „Galių ir sunkumų klausimyną“ (Pasirinkti  Double-sided version T4-17 - SDQ ir spausti geltoną rutuliuką atsisiųsti).

4. PPT psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą-rekomendaciją dėl vaiko brandumo ir aptaria vaiko brandumo rezultatus su tėvais (globėjais).

 

Specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba

 

 • Psichologinė pagalba – tai psichologo konsultacijos, kurios teikiamos PPT arba, dirbant mobilioje grupėje – ugdymo įstaigoje.
 • Psichologinės pagalbos paskirtis – įvertinti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; stiprinti mokytojų ir tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų; padėti sudaryti palankias psichologines ugdymosi sąlygas.
 • Specialioji pedagoginė pagalba  tai specialiojo pedagogo ir/ar logopedo konsultacijos arba pratybos PPT arba, dirbant mobilioje grupėje, - ugdymo įstaigoje.
 • Specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos, judesio ir padėties, lėtinių, somatinių ir neurologinių, kompleksinių ir kitų raidos sutrikimų.
 • Logopedas teikia pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Esant  poreikiui, konsultuoja gydytojas neurologas.

 

Psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, gydytojo neurologo pagalbos teikimo laikas suderinamas iš anksto, registruojantis telefonu 8 (528) 39784 arba atvykus į PPT.