Pedagoginės psichologinės tarnybos bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis

     Viena iš prioritetinių Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų cento Pedagoginės psichologinės tarnybos 2012 metais darbo sričių buvo susijusios su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymu(si). Tuo tikslu buvo numatyta: metodinės – konsultacinės dienos ugdymo įstaigose ir seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pažinimas, jų poreikių įvertinimas ir tenkinimas“. Siekiant tikslingos pedagoginės pagalbos teikimo ir stiprinant bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, Pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau PPT) kartu su Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų (toliau VGK) pirmininkais, posėdžio (2011-12-21 Nr.17.2/5) metu, nutarė organizuoti Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose PPT konsultacines dienas. Buvo numatytas konsultacinių dienų tvarkaraštis, suderintas konsultacijų laikas su kiekviena ugdymo įstaiga. Konsultacinėse dienose dalyvavo 178 pedagogai iš 16 mokyklų. PPT iš anksto pasiūlė susitikimų darbotvarkės planą. Su „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarka“ supažindino psichologė Ingrida Puronienė, o su „Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo skyrimo tvarka“, dokumentų pildymo eiga supažindino PPT vadovė Asta Lauciuvienė. Apie Bendrųjų ugdymo programų pritaikymą: pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias programas kalbėjo specialioji pedagogė Marijona Sajetienė. Kai kurios ugdymo įstaigos iš anksto numatė konkrečių atvejų aptarimą, atsiuntė klausimus, į kuriuos norėjo gauti atsakymus. Susitikimų metu vyko atvejų aptarimai, diskusijos. Didelių diskusijų kilo dėl bendrųjų mokymosi sutrikimų grupės mokinių ugdymo(si) pritaikymo, nes šių vaikų intelektiniai gebėjimai yra žemi, bet nesiekia labai žemo intelekto ribos, o pasiekimų lygis dažnai nepasiekia atitinkamo Bendrosiose programose koncentrui nurodyto patenkinamojo lygio požymių. Šiems mokiniams ypač reikalinga pagalba (nuolatinė): pedagogo, pagalbos specialistų, mokytojų padėjėjų. VGK aptaria ir numato šiems mokiniams pagalbos specialistų reikmes, numato ugdymo turinio apimtis, ugdymo plano, metodų, būdų, vadovėlių, mokymo priemonių, medžiagos pritaikymą. Apibendrinus diskusijų metu keltus klausimus, galima teigti, jog mokytojai atsižvelgia į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, pasiekimų lygį, tačiau pasitaiko, jog nepakankamai atsižvelgiama į vaiko specialiuosius poreikius, nepakankamai išaiškinamas dalyko turinys, netinkamai pritaikomi ugdymo metodai. Tėvai taip pat susiduria su vaikų mokymosi sunkumais, o ir padėti vaikams sekasi sunkiai. Ne visada ugdymo įstaigose yra pakankamas kiekis poreikių turinčiam vaikui reikalingų specialistų. Jų krūvis dažnai yra per mažas pagal vaikų kiekį. PPT specialistai, atlikę kompleksinį vaiko vertinimą, rekomenduoja kiekvienam specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui pagalbos specialistų poreikį. Specialistai dirba su visais specialiųjų poreikių vaikais ir tenkina kiekvieno vaiko individualius poreikius. Kiekviena ugdymo įstaiga priimdama specialiųjų ugdymosi poreikių turintį mokinį, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) aptaria ir numato kokią pagalbą vaikas gaus, o kokios mokykla pagalbos negalės teikti. Tik tėvai (globėjai, rūpintojai) priima sprendimą dėl ugdymo įstaigos pasirinkimo.

     Po visų konsultacinių dienų (lapkričio 28 d.) buvo pravestas seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pažinimas, jų poreikių įvertinimas ir tenkinimas“, kurio tikslas buvo gerinti pedagogų, dirbančių su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, ugdymo kokybę, užtikrinti individualiųjų asmens poreikių įvertinimą ir tenkinimą. Seminare dalyvavo gausus būrys pedagogų (35) iš įvairių savivaldybės ugdymo įstaigų. Jie turėjo galimybę aptarti konkrečius savo darbe pasitaikančius atvejus, išsiaiškinti jiems rūpimus klausimus. Seminaro lektorės Asta Lauciuvienė, Ingrida Puronienė, Marijona Sajetienė, Aliona Sasnauskienė parengė atmintines (padalomosios medžiagos), kuriomis galės pasinaudoti VGK, ugdantys pedagogai.

     Nesvarbu, kokių negalių, sutrikimų ar mokymosi sunkumų turi vaikas, jam reikia padėti tiek, kiek įmanoma, t.y. plėtoti jo visas turimas potencialias vystymosi galimybes. Dėkojame Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigoms už bendradarbiavimą ir tikimės jį tęsti toliau.

 Specialioji pedagogė Marijona Sajetienė