SPC_dideslis_foto

Elektrėnų savivaldybė skelbia konkursą Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pareigoms eiti:

buveinės adresas: Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai;
pareigybės rūšis – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (įstaigos vadovas);
pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas – 13,49–13,9 (priklauso nuo vadovaujamojo darbo patirties);
atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
2.4. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų;
2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Direktorius vykdo šias funkcijas:
1. vadovauja rengiant Centro strateginį planą, metinį veiklos planą, juos tvirtina, vadovauja juos vykdant;
2. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
3. stebi, analizuoja, vertina Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja Centro veiklos kokybės įsivertinimą;
4. suderinęs Elektrėnų savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, tvirtina Centro pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Savivaldybės biudžete Centrui patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui;
5. nustato Centro direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina Centro struktūrą;
6. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pedagoginius darbuotojus ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skatina juos, taiko drausminę atsakomybę;
7. tvirtina Centro darbo apmokėjimo sistemą, darbo tvarkos taisykles, prieš tai įvykdęs informavimo ir konsultavimo procedūras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
8. rūpinasi darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų specialistų paiešką;
9. rūpinasi palankaus mikroklimato darbui kūrimu, puoselėja demokratinius, bendradarbiavimu grįstus Centro bendruomenės santykius;
10. nustato Centro bendruomenės elgesio ir etikos normas ir užtikrina, kad jų būtų laikomasi;
11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
12. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
13. veikia Centro vardu be įgaliojimo, sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
14. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
16. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, Centro švietimo pagalbos specialistams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
17. bendradarbiauja su Elektrėnų savivaldybės ir šalies švietimo įstaigomis, švietimo pagalbą teikiančiomis institucijomis ir kitais socialiniais partneriais;
18. atstovauja Centrui kitose institucijose;
19. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei svarstyti ir viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą, kurios struktūrą ir reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras;
20. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, kitus dokumentus Elektrėnų savivaldybės ir kitoms institucijoms, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;
21. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Centro lėšų (įskaitant lėšas, skirtas Centro darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimu ir disponavimu, užtikrina veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
22. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų ir kitų fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus ir pasiūlymus, teikia atsakymus;
23. vykdo Elektrėnų savivaldybės administracijos padalinio, kurio reguliavimo sričiai priskirtas Centras, pavedimus veiklos organizavimo klausimais;
24. vykdo kitas teisės aktuose ir Centro nuostatuose nustatytas funkcijas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi būti nurodytos pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu (-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, adresu: Elektrėnų savivaldybės administracija, 118 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai, arba nurodytu elektroniniu paštu, arba, jei taip neįmanoma, registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos, adresu: Elektrėnų savivaldybės administracijai, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, arba elektroniniu paštu ruta.bernotiene@elektrenai.lt iki 2023 m. spalio 16 d.
Kontaktinė informacija: Rūta Bernotienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, el. p. ruta.bernotiene@elektrenai.lt, arba Edita Mikučionienė, vyriausioji specialistė, el. p. edita.mikucioniene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 009.
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
Pretendentų atrankos posėdžio data 2023 m. spalio 26 d.
Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.