EŠPC_logotipas_neoficialus

Logopedas, 1 etatas (vyrai ir moterys)

Logopedas vykdo šias funkcijas:

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, įveikia specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 2. Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, psichologu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo būdus;
 3. Konsultuoja kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių sutrikimų įveikimo klausimais;
 4. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių sutrikimams įveikti, bendradarbiauja su švietimo įstaigų bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis pagal kompetenciją;
 5. Teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų: dirba individualiai, pogrupiuose ir grupėse;
 6. Tvarko ir pildo visus reikalingus logopedo darbui dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Įgytas aukštasis išsilavinimas logopedo ir / ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikacija;
 2. Kompiuterinio darbo gebėjimai turi atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 3. Turi išmanyti logopedo darbą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmenys, pretenduojantys į švietimo pagalbos pareigybes, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. Galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas.
 7. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentas gali pateikti dokumentus: elektroniniu paštu info@espc.lt arba registruotu laišku iki 2022 lapkričio 25 d.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami apie pokalbio laiką individualiai.

 1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota
 2. Darbo krūvis – 36 val. / sav.
 3. Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,44 – 10,45 (konkretus dydis priklauso nuo profesinės patirties)

Kontaktiniai duomenys: Elektrėnų švietimo paslaugų centras, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, tel.: (8 528) 34 271, (8 528) 39 784, el. p. info@espc.lt

Paskelbta: 2022 11 09