Logopedas, 1 etatas (vyrai ir moterys)

Logopedas vykdo šias funkcijas:

 1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, įveikia specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 2. bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, psichologu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo būdus;
 3. konsultuoja kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių sutrikimų įveikimo klausimais;
 4. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių sutrikimams įveikti, bendradarbiauja su švietimo įstaigų bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis pagal kompetenciją;
 5. teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų: dirba individualiai, pogrupiuose ir grupėse;
 6. tvarko ir pildo visus reikalingus logopedo darbui dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. įgytas aukštasis išsilavinimas logopedo ir / ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikacija;
 2. kompiuterinio darbo gebėjimai turi atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 3. turi išmanyti logopedo darbą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmenys, pretenduojantys į šias (švietimo pagalbos specialistų) pareigybes, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą (CV);
 5. darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas;
 7. pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ar informuoti telefonu ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo 17 d.

Pretendentas gali pateikti dokumentus: elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2021 m. rugpjūčio  16  d. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami apie pokalbio laiką individualiai.

 

 1. Darbo sutarties rūšis – terminuota, iki 2022 m. gruodžio 30 d.
 2. Darbo krūvis – 36 val. (iš jų: 20 val. kontaktinių ir 16 val. nekontaktinių) per savaitę.
 3. Darbo užmokestis: atlyginimas: apie 1700 Eur iki mokesčių išskaitymo / apie 950 Eur atskaičius mokesčius. Už vykimą į kaimiškas vietoves apmokamos kuro sąnaudos (atstumas skaičiuojamas nuo Elektrėnų švietimo paslaugų centro).

Kontaktiniai duomenys: Elektrėnų švietimo paslaugų centras, Rungos g. 5, LT – 26110 Elektrėnai, tel. (8 528) 34271, (8-528)39784, el. p. [email protected]

Arba galite kreiptis į projekto vadovę – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Jūratę Mikalauskienę, tel. (8 528)58069 arba mob. tel. (8 699) 41409,

el. p. [email protected]

Paskelbta: 2021-09-06

Galioja iki: 2021-09-17