Elektrėnų savivaldybė kartu su partneriu Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba  (toliau – PPT) įgyvendina Europos socialinio fondo bei Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis  finansuojamą projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje” priemonę „Mobilios švietimo pagalbos specialistų paslaugos sukūrimas“, kurios metu įdarbinami švietimo pagalbos specialistai PPT.  Projekto trukmė iki 2022-12-30 (su galimu termino pratęsimu pusmečiui). Projektas įgyvendinamas Elektrėnų savivaldybės 11-oje ugdymo įstaigų.

Logopedas, 0,5 – 1 pareigybės dydžio (vyrai ir moterys)

Logopedas vykdo šias funkcijas:

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, įveikia specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 2. Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, psichologu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo būdus;
 3. Konsultuoja kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių sutrikimų įveikimo klausimais;
 4. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių sutrikimams įveikti, bendradarbiauja su švietimo įstaigų bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis pagal kompetenciją;
 5. Teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų: dirba individualiai, pogrupiuose ir grupėse;
 6. Tvarko ir pildo visus reikalingus logopedo darbui dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Įgytas aukštasis išsilavinimas logopedo ir / ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikacija;
 2. Kompiuterinio darbo gebėjimai turi atitikti bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 3. Turi išmanyti logopedo darbą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Asmenys, pretenduojantys į švietimo pagalbos pareigybes, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV);
 5. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 6. Galima pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentas gali pateikti dokumentus: elektroniniu paštu info@espc.lt arba registruotu laišku, adresu Rungos g. 5, LT – 26110 Elektrėnai.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti jų nurodytu elektroniniu paštu ir / ar informuoti telefonu individualiai per tris dienas nuo dokumentų pateikimo.

 1. Darbo sutarties rūšis – terminuota, iki 2022 m. gruodžio 30 d.
 2. Darbo krūvis – 1 pareigybė (36 val. / sav.)
 3. Darbo užmokestis: atlyginimas: apie 1800 Eur iki mokesčių išskaitymo. Už vykimą į kaimiškas vietoves bus apmokamos kuro sąnaudos. Yra pavėžėjimo tarnybiniu automobiliu galimybė.

Kontaktiniai duomenys: Elektrėnų švietimo paslaugų centras, Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, tel.: (8 528) 34 271, (8 528) 39 784, el. p. info@espc.lt

Paskelbta: 2022 03 07