SPC_dideslis_foto
 1. Projekto „Tūkstantmečio mokyklų (TŪM) programos įgyvendinimas Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau – projektas) įtraukiojo ugdymo koordinatoriaus pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
 2. Pareigybės lygis – A.
 3. Koordinatorius atsakingas už projekto įtraukiojo ugdymo turinį – veiklų organizavimą, socialinių partnerių įtrauktį, veiklų įgyvendinimo kokybės užtikrinimą.

 

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

4.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

4.2. darbo patirtis – ne mažiau kaip 1 metai pedagoginio darbo ir/arba projektų valdymo patirtis.

 1. Atitikimas kitiems reikalavimams:

5.1. kvalifikacija ir kompetencijos koordinuojamoje srityje (įtraukusis ugdymas);

5.2. puikūs bendravimo gebėjimai, informaciniai ir komunikaciniai gebėjimai, gebėjimas dirbti komandoje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. Užtikrinti projekto tikslų įgyvendinimą įtraukiojo ugdymo srityje.
 2. Planuoti, organizuoti, vykdyti savivaldybės TŪM pažangos plano įtraukiojo ugdymo srities veiklas ir užtikrinti veiklų turinio kokybę.
 3. Parengti ir projekto koordinatoriui pateikti koordinuojamos srities dokumentus.
 4. Pristatyti koordinuojamos srities veiklų eigą, rezultatus ir problemas TŪM koordinatoriui ir projekto valdymo komandai.
 5. Analizuoti mokyklų ir savivaldybės fizinį, informacinį ir ugdymo proceso prieinamumą bei kliūtis ir teikti pasiūlymus projekto TŪM koordinatoriui ir valdymo komandai.
 6. Ieškoti sąsajų tarp įtraukiojo ugdymo plėtros savivaldybėje projektų ir iniciatyvų, turimų ir reikiamų žinių, priemonių.
 7. Planuoti, koordinuoti TŪM įtraukiojo ugdymo srities veiklas, tinklaveiką, vykdyti veiklų stebėseną, duomenų analizę ir vertinimą.
 8. Atstovauti savivaldybei TŪM įtraukties srityje, bendradarbiauti su kitų savivaldybių mokyklomis ir srities koordinatoriais (-ėmis) vykdant projekto veiklas, komunikuoti ir dalintis įgytomis žiniomis ir gerosiomis patirtimis.
 9. Atsakyti į mokyklų, savivaldybės, partnerių užklausas apie įtraukųjį ugdymą savivaldybėje.
 10. Inicijuoti ir koordinuoti savivaldybės ir mokyklų bendradarbiavimą su įtraukties partneriais (-ėmis).
 11. Inicijuoti ir organizuoti įtraukiojo ugdymo kvalifikacijos kėlimo, kompetencijų stiprinimo, nuostatų kaitos veiklas mokyklų bendruomenėse, savivaldybės lygmeniu (mokymai, seminarai, mokytojų dalijimasis gerosiomis praktikomis, mentorystės veiklos ir kt.), fiksuoti grįžtamąjį ryšį.
 12. Konsultuoti mokyklų bendruomenes dėl įtraukiojo ugdymo srities veiklų įgyvendinimo mokyklose, teikti pagalbą mokyklų atstovams (-ėms) plėtojant ir taikant įtraukiojo ugdymo planus ir metodikas.
 13. Domėtis įtraukties aktualijomis ir gerosiomis praktikomis Lietuvoje ir užsienyje, gerinti kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje.
 14. Bendradarbiauti su savivaldybės projekto TŪM koordinatoriumi ir valdymo komanda, savivaldybės įtraukiojo ugdymo komanda ir mokyklų projekto komandomis.
 15. Bendradarbiauti su TŪM mokyklomis, savivaldybės švietimo įstaigomis, projekto įtraukiojo ugdymo srities partneriais (-ėmis) ir skatinti jų tinklaveiką.
 16. Koordinuoti įtraukiojo ugdymo turinio ir mokomosios medžiagos sklaidą, viešinti projekto įtraukiojo ugdymo praktiką ir rezultatus.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Dokumentai priimami Elektrėnų švietimo paslaugų centre nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, 203 kabinetas, arba elektroniniu paštu: info@espc.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2024 m. vasario 9 d. ir patalpinta Elektrėnų švietimo paslaugų centro internetinėje svetainėje adresu: www.espc.lt.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2024 m. vasario 26 d.  Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus individualiai informuosime ir pakviesime pokalbiui. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Su laimėjusiu konkursą asmeniu bus pasirašyta terminuota sutartis 1 metams.