SPC_dideslis_foto

Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia atranką į metodininko pareigas

 

Metodininkas, dirbantis pagal darbo sutartį (A lygis).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6-13 (konkretus dydis priklauso nuo profesinės darbo patirties).

Reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 2. būti susipažinusiems ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais neformalųjį suaugusiųjų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, Elektrėnų savivaldybės teisės aktais , reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo profesinę veiklą;
 3. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, Centro veiklos dokumentais;
 4. gebėti planuoti ir organizuoti, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
 6. užsienio kalbos B1 lygio įgūdžiai, projektinės veiklos patirtis.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. rengia Centro strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą bei mėnesio veiklos planus;
 2. teikia pasiūlymus dėl Centro veiklos planavimo;
 3. vykdo Centro veiklos įsivertinimą pagal Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditavimo taisykles;
 4. kuruoja, įgyvendina ir vykdo projektus;
 5. rūpinasi kvalifikacijos tobulinimo programų rengimu arba jų paieška, telkia savivaldybės pedagogų bendruomenę gerosios patirties sklaidai ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimui;
 6. informuoja ir konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo klausimais;
 7. vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybės įsivertinimą, renka grįžtamąją informaciją iš renginių dalyvių ir lektorių;
 8. įveda duomenis apie kvalifikacijos tobulinimo renginį į informacijos kaupimo sistemas;
 9. akredituoja ilgalaikes programas;
 10. organizuoja kuruojamų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų ir neformalaus ugdymo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, rengia ataskaitas;
 11. kuruoja metodinių būrelių: psichologų, socialinių pedagogų, logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų, gamtos mokslų mokytojų (chemijos, fizikos, biologijos), matematikos ir ekonomikos mokytojų, fizinio ugdymo mokytojų, veiklą;
 12. kuruoja Elektrėnų savivaldybės mokyklų dalyvavimą Lietuvos mokyklų žaidynėse;
 13. kuruoja Centro direktoriaus įsakymu paskirtų Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto fakultetų veiklą.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

 

Dokumentai priimami Elektrėnų švietimo paslaugų centre nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45), adresu Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai, 203 kabinetas, arba elektroniniu paštu: info@espc.lt

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2023 m. rugsėjo 15 d. ir patalpinta Elektrėnų švietimo paslaugų centro internetinėje svetainėje adresu: www.espc.lt .

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2023 m. rugsėjo 29 d.. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus individualiai informuosime ir pakviesime pokalbiui. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.