You are here:

Elektrėnų savivaldybės biudžetinės įstaigos oficialus pavadinimas – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Įsteigimo data – 2002 m. sausio 1 d.

Elektrėnų švietimo paslaugų centro skyriaus oficialus pavadinimas – Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba. Įsteigimo data – 2004 m. rugpjūčio 15 d.

 

Centro veiklos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymui(-si).

 

Vizija: Šiuolaikiška, atvira kaitai, kūrybiška savivaldybės švietimo pagalbos įstaiga, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias įvairių tikslinių grupių nariams.

 

Misija: Teikti švietimo pagalbos ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas.

 

Pagrindinės Centro veiklos:

  • Kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų, parodų, konferencijų, stažuočių, edukacinių išvykų-seminarų, atvirų pamokų/veiklų, konsultacijų, metodinių dienų, praktikumų, supervizijų, mini mokymų, forumų) organizavimas;
  • Metodinės, kultūrinės, šviečiamosios veiklos koordinavimas ir vykdymas;
  • Gerosios patirties sklaida;
  • Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių veiksmingumo, jų poveikio darbo kokybei tyrimas;
  • Informacinių duomenų aplinkų (internetas, edukacinis bankas ir kt.) palaikymas ir tobulinimas;
  • Mokytojų, pagalbos vaikui specialistų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų konsultavimas;
  • Karjeros specialistų, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių konsultavimas, veiklos koordinavimas;
  • Trečiojo amžiaus universiteto koordinavimas;
  • ES projektų, bendrų projektų su kitomis institucijomis rengimas ir vykdymas;
  • Suaugusiųjų pavėžėjimo neformaliojo švietimo ar savišvietos reikmėms paslaugų organizavimas;
  • Mokyklų, mokytojų, tėvų ir specialistų konsultavimas ir pagalba įtraukiojo ugdymo klausimais;
  • Asmens mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų, mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, brandumo mokyklai nustatymas;
  • Psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės pagalbos mokiniams (vaikams) teikimas;
  • Savivaldybės etapo mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimas;
  • Neformaliojo vaikų švietimo, bendrojo ugdymo mokyklų pažymėjimų ir brandos atestatų blankų išdavimas ir jų apskaita;
  • Savivaldybės švietimo įstaigų aprūpinimas metodine medžiaga.

Elektrėnų švietimo paslaugų centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėjo įsakymais, EŠPC veiklos nuostatais.