You are here:
SPC_dideslis_foto

Elektrėnų savivaldybės biudžetinės įstaigos oficialus pavadinimas – Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Įsteigimo data – 2002 m. sausio 1 d.

Elektrėnų švietimo paslaugų centro skyriaus oficialus pavadinimas – Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba. Įsteigimo data – 2004 m. rugpjūčio 15 d.

Centro veiklos tikslas – užtikrinti švietimo pagalbos teikimą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų asmenų mokymui(-si) ir teikti savivaldybės švietimo įstaigoms ūkinės veiklos paslaugas.

Pagrindinės Centro veiklos: pedagoginių darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas, Trečiojo amžiaus universiteto mokymų organizavimas, mokytojų metodinės veiklos, mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimas, pedagoginė psichologinė pagalba, programų ir projektų rengimas/įgyvendinimas, ūkinės veiklos paslaugų savivaldybės švietimo įstaigoms teikimas.

Centre dirba 8 pedagoginiai darbuotojai (2 metodininkai ir 6 specialiojo ugdymo specialistai), kurie pasirengę profesionaliai tenkinti besimokančiųjų mokymosi poreikius bei suteikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą. Visi Centro darbuotojai vadovaujasi vertybėmis: paslaugumas, atvirumas, tolerancija, kūrybiškumas, inovatyvumas ir lankstumas.

Nuo 2008 m. Centras yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka akredituota švietimo pagalbos įstaiga. Kasmet įgyvendiname apie 70 profesinio tobulėjimo programų švietimo bendruomenėms, virš 40 neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginių programų savivaldybės gyventojams, kurios rengiamos, atsižvelgiant į klientų poreikius. Mūsų klausytojai gali mokytis vadybos, pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir psichologijos, dokumentų vadybos, kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbų, sveikos gyvensenos, teisės, namų ūkio ir kt. Per pastaruosius metus  mūsų  organizuojamose švietimo veiklose apsilanko daugiau kaip 2 tūkst. klausytojų.

Centre teikiamos ir Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, neurologas, socialinis pedagogas) paslaugos. Specialistai vertina mokinio ugdymosi sunkumus pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais; teikia psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą vaikams, taip pat informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Centras dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, nacionaliniuose, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektuose. Šią veiklą vykdantys darbuotojai tobulina profesines ir socialines kompetencijas, diegia projektų metu įgytą gerąją patirtį ir inovacijas, kuria įvairius produktus.

Centras palaiko glaudžius partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius su savivaldybės švietimo įstaigomis, Lietuvos švietimo centrais, suaugusiųjų mokymo organizacijomis. Ši partnerystė sudaro galimybes dalyvauti suaugusiųjų švietimo programose ir projektuose, dalintis darbo patirtimi ir tobulėti.

Organizuojami mokymai vyksta patraukliose ir mokymo įranga aprūpintose Centro edukacinėse patalpose.