You are here:

Kiekvienas mokinys (vaikas) yra unikali asmenybė, turinti teisę į savo individualių gebėjimų ugdymą ir individualių poreikių tenkinimą bei verta visų ugdytojų pagarbos

       ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA (toliau – PPT) yra pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. PPT teikia nemokamas švietimo paslaugas.

PPT TIKSLAS

Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

PPT FUNKCIJOS

  • Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, prireikus skirti specialųjį ugdymą, siūlyti ugdymo formą, būdus, metodus, rekomenduoti specialiąją pedagoginę, psichologinę, specialiąją pagalbą.
  • Įvertinti vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
  • Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus), mokytojus, specialistus bei teikti psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
  • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams).  
  • Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių ir ugdymosi problemų turinčius asmenis.
  • Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie savivaldybės teritorijoje gyvenančius specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, pagalbos teikimo veiksmingumą.