You are here:

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Pedagoginio psichologinio įvertinimo tvarka:

1. Išankstinė registracija telefonu arba atvykus į PPT (suderinamas ir paskiriamas asmens vertinimo laikas).

2. Vertinimui būtina pristatyti šiuos dokumentus:

  • Vaiko gerovės komisijos pažymos „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo“ ( 5 priedas) kopija;
  • Tėvų sutikimas (6 priedas);
  • Anketa „Duomenys apie mokinį (-ę), rekomenduojamą įvertinimui PPT“;
  • Mokinio (vaiko) charakteristika;
  • Jei vertinimas atliekamas pakartotinai, Ugdymosi pasiekimų aprašo (3 priedas) kopija;
  • Mokinio kontrolinių ir klasės darbų sąsiuviniai, ikimokyklinukų – piešiniai ir kiti darbai.

Dokumentai, kuriuos norėtumėte atsisiųsti, paskelbtii skiltyje Dokumentai ugdymosi įstaigoms.

3. Vertinimas vyksta PPT (atskirais atvejais, mokyklai ir PPT susiderinus, vertinimas gali vykti mokykloje, o esant žymiai ribotam mokinio mobilumui – jo namuose).
4. Atliktas vertinimas aptariamas su tėvais (globėjais, rūpintojais), ugdytojais.
5. Į vertinimą mokiniai (vaikai) turi atvykti lydimi tėvų (globėjų) arba mokytojų.

 

Vaiko brandumo įvertinimo tvarka:

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. neliko privalomo vaiko brandumo vertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT). Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos įsakymo Nr. I-1489 8, 9. 47 straipsnių pakeitimo įstatymas, priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į PPT dėl 5 metų vaiko brandumo vertinimo, bet ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėn. (to reikalauja vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testas).

PPT gavusi tėvų (globėjų) prašymą per 20 darbo dienų atlieka vertinimą ir pateikia tėvams (globėjams) rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis pagal priešmokyklinę programą. Vaiko vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. PPT specialistui nustačius, kad vaikas nėra pasirengęs pradėti anksčiau ugdytis, galutinį sprendimą priims tėvai (globėjai).

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti vaiko brandumą, pateikia PPT šiuos dokumentus:

Specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba

 • Psichologinė pagalba – tai psichologo konsultacijos, kurios teikiamos PPT arba, dirbant mobilioje grupėje – ugdymo įstaigoje.
 • Psichologinės pagalbos paskirtis – įvertinti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; stiprinti mokytojų ir tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų; padėti sudaryti palankias psichologines ugdymosi sąlygas.
 • Specialioji pedagoginė pagalba – tai specialiojo pedagogo ir/ar logopedo konsultacijos arba pratybos PPT arba, dirbant mobilioje grupėje, – ugdymo įstaigoje.
 • Specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos, judesio ir padėties, lėtinių, somatinių ir neurologinių, kompleksinių ir kitų raidos sutrikimų.
 • Logopedas teikia pagalbą mokiniams (vaikams), turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Esant  poreikiui, konsultuoja gydytojas neurologas.

 

Psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, gydytojo neurologo pagalbos teikimo laikas suderinamas iš anksto, registruojantis telefonu 8 (528) 39 784 arba atvykus į PPT.