Mukis.lt

Nuorodos mokiniams

Nuorodos mokinių ugdymo karjerai specialistams

Euroguidance  Teikia metodinę ir informacinę pagalbą karjeros specialistams karjeros valdymo ir tarptautinio mobilumo galimybių temomis.

SOLVIT – Padeda piliečiams ir įmonėms išspręsti problemas, susijusias su kitų ES šalių valstybinių įstaigų neteisingai taikomomis ES teisės aktais jų atžvilgiu.

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) – Tai bendra europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas. Ši sistema skirta skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje.

Europass – Tai Europos Komisijos sukurti 5 dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie asmens išsilavinimą, įgūdžius ir kompetencijas yra vienodai suprantama visoje Europoje.

ECVET – Tai Europos profesinio mokymo kreditų sistema, suteikianti galimybę pripažinti tarptautinio mobilumo dalyvių pasiekimus, įgytus mobilumo metu.

Europos solidarumo korpusas – Nauja Europos Komisijos iniciatyva, per kurią jauni žmonės nuo 18 iki 30 m. amžiaus gali išreikšti savo solidarumą, dalyvaudami savanoriškoje arba profesinėje veikloje, pasirinkę norimą sritį, organizaciją, kurioje nors Europos Sąjungos šalyje.

ENIC/NARIC (Europos nacionalinių informacijos centrų tinklas ir Nacionalinių akademinio pripažinimo informacijos centrų tinklas) – Teikia informaciją apie savo ir užsienio šalių švietimo sistemas bei kvalifikacijų pripažinimo sistemą. Lietuvoje tokio centro funkcijas atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC).

Youthpass – Dokumentas, patvirtinantis dalyvavimą programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiklose, jų metu įgytą neformaliojo ugdymo patirtį bei pripažįstantis dalyvavimą projekte kaip neformaliojo ir savaiminio mokymosi laikotarpį.

EURES Lietuva ir EURES Europa – EURES (Europos užimtumo tarnybos) yra bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos (ES), Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse narėse bei Šveicarijoje.

Eurodesk – Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu, apie mobilumo ir finansavimo galimybes.

Jūsų Europos patarėjas (Užklausos ar skundo pateikimas) – Jūsų Europos patarėjas teikia nemokamas ir individualias konsultacijas per vieną savaitę nuo užklausos pateikimo; paaiškina konkrečiam asmeniui taikytinus Europos teisės aktus bei kaip asmuo gali naudotis savo ES teisėmis.