You are here:

Priemonės, skirtos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje
Priedai

Metodinių priemonių kortelės

Lietuvių kalba (gimtoji ir valstybinė)

Anglų kalba

Matematika

Chemija

Fizika

Geografija

Pradinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Kūno kultūra

Technologijos

Etika, tikyba, dorinis ugdymas

Netradicinės pamokos, klasės auklėtojų veikla, kt.

Integruotos pamokos