You are here:

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Vaikų sveikatos žemėlapis“

Respublikinė švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų konferencija „Ugdymo(si) proceso kaita: ugdymo turinio atnaujinimas ir įtraukusis ugdymas“

Metodinė medžiaga iš www.emokykla.lt

Metodinių priemonių kortelės

Priemonės, skirtos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje
Priedai

Socialinė pedagogika

Pradinis ugdymas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Lietuvių kalba (gimtoji ir valstybinė)

Anglų kalba

Matematika

Chemija

Fizika

Geografija

Kūno kultūra

Technologijos

Etika, tikyba, dorinis ugdymas

Netradicinės pamokos, klasės auklėtojų veikla, kt.

Integruotos pamokos

Archyvas