You are here:
SPC_dideslis_foto

Elektrėnų švietimo paslaugų centre galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu yra užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai.

 1. Užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Prašymo apie pažeidimą forma (DOCX)

 

 1. Apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, jame nurodant, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, ir pateikti informaciją: 
  2.1. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
  2.2. duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
  2.3. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  2.4.jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
  2.5. ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
  2.6. kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
  2.7. kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą privaloma nurodyti, kad šis pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešime apie pažeidimą prašomi pateikti asmens duomenys reikalingi identifikuoti asmenį sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso jam suteikimo.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundų, prašymų ar pranešimų, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, pateikimui.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

Informacijos apie pažeidimus teikimas vidiniu kanalu vienu iš šių būdų:

 1. elektroninio pašto adresu pranesk@espc.lt, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 11 punkte nurodyta informacija;
 2. paštu Elektrėnų švietimo paslaugų centrui, adresu: Rungos g. 5, LT- 26110 Elektrėnai, atsiųsdamas užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti pateikta Aprašo 10 punkte nurodyta informacija. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Elektrėnų švietimo paslaugų centrą pas kompetentingą subjektą (205 kab., Rungos g. 5, LT- 26110 Elektrėnai). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo dėl pažeidimo gali su pranešimu tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

 1. pažeidimas turi esminės reikšmės viešajam interesui;
 2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
 3. vadovaujantys su Elektrėnų švietimo paslaugų centru darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimų;
 4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per Elektrėnų švietimo paslaugų centro vidinį kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
 5. yra pagrindas manyti, kad asmens, pateikusio pranešimą Elektrėnų švietimo paslaugų centro vidiniu kanalu, konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti.
 6. informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo negali pasinaudoti Elektrėnų švietimo paslaugų centro vidiniu kanalu, nes jo su Elektrėnų švietimo paslaugų centru nesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.

Asmenims, pateikusiems informaciją apie pažeidimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jų atžvilgiu neigiamą poveikį, neatsižvelgiant į tai, ar asmuo pateikęs pranešimą apie pažeidimą tarnyboje buvo pripažintas pranešėju, ar ne.

 

Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

 

Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai:

1) to raštu prašo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo;

2) informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens pateikia informacija yra žinomai melaginga.

Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Jolita Dzimidavičienė

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

205 kab., Rungos g. 5, Elektrėnai;

Tel. +370 528 39826;

El. p. pranesk@espc.lt