You are here:

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

 

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Elektrėnų savivaldybė (Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, Elektrėnų sav. Vievio gimnazija, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija, Elektrėnų pradinė mokykla, Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla) yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: 

mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas:

Mokymai pedagogams, vadovams apie fenomenais grįsto ugdymo kūrimą.  Kvalifikacijos kėlimas ir mokymai pagal įtraukiojo švietimo principus ir darbą įtraukiojo ugdymo sąlygomis (skirtingo vaikų potencialo įvertinimas ir praktinis pritaikomumas); pedagogams mokymai ir konsultacijos (taikomojo elgesio terapijos) metodikos taikymo temomis ir pritaikytos praktikos valandos; Mokymai pedagogams mokinių skaitymo gebėjimams stiprinti visose grandyse, siekiant gerinti mokinių pasiekimus (orientacija matematikos pasiekimai); mokymai vadovams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams apie diferencijuoto ir individualizuoto praktinio ugdymo organizavimą;

infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas:

Aplinkų ir erdvių pritaikymas įvairių poreikių vaikams: žaidimų – poilsio, aktyvaus mokymo(si) zonos. Atnaujintos ir įrengtos patalpos bei erdvės efektyviam vaikų ugdymui lavinti. 

mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: 

lyderystė veikiant:

Komandinio darbo stiprinimas nukreiptas į įvairių poreikių mokinių pažangą. Lyderystės veiksmingumo stiprinimas šiuolaikinės mokyklos kontekste. Mokymai vadovams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams apie diferencijuoto ir individualizuoto praktinio ugdymo organizavimą. 

įtraukusis ugdymas: 

Mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai ir pagalba mokantis mokytis SUP vaikams (didesnį dėmesį skiriant autizmo spektro sutrikimams). Kvalifikacijos kėlimas ir mokymai pagal įtraukiojo švietimo principus ir darbą įtraukiojo ugdymo sąlygomis (skirtingo vaikų potencialo įvertinimas ir praktinis pritaikomumas). Įsteigta 1 įtraukiojo ugdymo koordinatoriaus pareigybė. 

kultūrinis ugdymas:

Mokytojų kompetencijos didinimas (mokymai) tarpdalykinės, tarpkultūrinės integracijos srityje integruojant meną ir tiksliuosius mokslus. 

STEAM ugdymas:

Mokyklos darbuotojų ir pedagogų STEAM kompetencijų stiprinimas ir kvalifikacijos tobulinimas (atliepiant įrengtų laboratorijų panaudojimo ir įveiklinimo poreikius). Tyrinėjimu grįstas mokymas (-is). Lego mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa (STEM mokymui kompetencijų ugdymo modelis). Įsteigta po 0,25 STEAM koordinatoriaus pareigybės visose projekte dalyvaujančiose mokyklose.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1)      Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2)      Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3)      Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4)      Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5)      Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.


  • 2024 m. kovo 14 d. TŪM pažangos plano pristatymas Elektrėnų savivaldybėje
  • 2024 m. balandžio 9 d. TŪM II projekto Pažangos plano ataskaitų formos ir keitimų pristatymas.
  • 2024 m. balandžio 11 d. ESFA (Europos socialinio fondo agentūroje) vyko seminaras sričių koordinatoriams „TŪM jungtys II“.
  • 2024 m. balandžio 30 d. vyko pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos II“ seminaras, skirtas sričių koordinatoriams, temomis – STEAM samprata: kas yra/nėra STEAM, Pažangos plano „skaitymo“ dirbtuvės, STEAM koordinatoriaus misija.
  • 2024 m. gegužės 16 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) įtraukiojo ugdymo srities renginys „Kelias
    įtraukiojo ugdymo link: gerosios praktikos mokyklose”.

„Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) projekto koordinatorė Elektrėnų savivaldybėje:
Akvilė Kananavičiūtė,
akvile.kananaviciute@espc.lt
+370 528 34 271, +370  666 16 179
Elektrėnų Švietimo paslaugų centras, 201 kab.