EŠPC_logotipas_neoficialus

2020 m. gruodžio 30 d. Elektrėnų savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ Nr. 09.2.2.-ESFA-K-730-01-0002 finansavimo sutartį. Projekto vykdytoja – Elektrėnų savivaldybės administracija. Projekto partneriai:

  1. Elektrėnų švietimo paslaugų centras;
  2. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
  3. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė;
  4. Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka;
  5. Elektrėnų šeimos namai.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2020 m. gruodžio 30 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d.).
Projekto tikslas – anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas Elektrėnų savivaldybėje. Uždavinys – didinti mokinių, tu-rinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir / ar patiriančių socialinę atskirtį, įtrauktį į švietimo sistemą ir plėsti koordinuotai teikiamų paslaugų įvairovę Elektrėnų savivaldybėje.

Tikslinės grupės: Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikai, negaunantys institucinio ugdymo, mokiniai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai). Veikla: Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje, sukuriant inovatyvų koordinuotai teikiamų paslaugų veiklos modelį.

Planuojama įgyvendinti šias priemones:
– mobilios švietimo pagalbos specialistų paslaugos sukūrimas Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
– organizuojami mokymai pedagogams, tėvams (globėjams / rūpintojams), socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms;
– įsigytos inovatyvios mokymo priemonės, įrengtas sensorinės integracijos ir relaksacijos kabinetas, praturtinta mokymo bazė;
– teikiamos švietimo pagalbos specialistų paslaugos;
– visos dienos edukacija mokiniams kartu su: 1) vaikų dienos centrais (Vievio VDC kartu su partneriu Elektrėnų sav. VVG); 2) bibliotekomis (kultūrinis švietimas kartu su partnere Elektrėnų miesto viešąja biblioteka ir jos skyriais seniūnijose);
– sukurtos metodinės rekomendacijos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams „Raidos sutrikimus turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje“.
Projekto rezultatai
– padidės švietimo pagalbą gaunančių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius;
– bus užtikrinamas koordinuotai teikiamų paslaugų teikimas Elektrėnų savivaldybės kaimiškose vietovėse esančiose švietimo įstaigose;
– pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai) patobulins bendravimo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, kompetencijas, įgis naujų žinių, gebėjimų ugdant vaikus.
Įgyvendinus projektą, padidės mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir socialinę atskirtį patiriančių vaikų įtrauktis į švietimo sistemą, bus išplėsta koordinuotai teikiamų paslaugų įvairovė Elektrėnų savivaldybėje. Tai leis pasiekti projekto tikslą – sumažės anksti iš švietimo sis-temos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičius Elektrėnų savivaldybėje.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonę „Mokyklų pažangos skatinimas“ bei Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.
Apie pradedamas veiklas bei projekto įgyvendinimo eigą bus teikiama informaciją tiek savivaldybės, tiek projekto partnerių interneto svetainėse.

Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija