SPC_dideslis_foto

Birželio 3 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistų metodinė diena vyko Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centre. Nuo 2024 m. sausio 2 d. Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centras konsultuoja mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymosi metodų ir mokymosi priemonių, specialiųjų techninės pagalbos priemonių parinkimo, naudojimo mokiniams ugdyti ir ugdymo aplinkos pritaikymo jų individualiems poreikiams. Konsultavimo paskirtis – padėti mokykloms sukurti tinkamas įtraukiojo ugdymo(si) sąlygas mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusių raidos sutrikimų, intelekto sutrikimų, mokymosi sutrikimų bei judesio ir padėties sutrikimų.

Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centro konsultavimo komanda Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams pristatė ugdymo centro konsultavimo gaires ir patirtis, skaitė pranešimus „Ugdymo įstaigos aplinkos, ugdytinių dienotvarkės ir veiklų struktūravimas“, „Bendradarbiavimas su tėvais ir tinkama komunikacija“, „Alternatyvioji ir/ar augmentinė komunikacija“. Elektrėnų savivaldybės pagalbos mokiniui specialistai lankėsi Terapijų studijoje, kurioje ugdytinių ugdomas noras bendrauti, vystoma vaizduotė ir išradingumas, stimuliuojamas taktilinis jautrumas, ugdoma koncentracija, lavinama stambioji ir smulkioji motorika, skirtingų formų ir spalvų pažinimas. Terapijų studijoje vykdomi sensoriniai užsiėmimai ir įvairiomis veiklomis  skatinamas džiaugsmo ir nusiraminimo pojūtis, pažinimas ir pasitikėjimas savimi. Audiovizualinės, menų ir judesio terapijos programa gerina savijautą ir lavina gebėjimą nusiraminti.

Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centro konsultantai kviečia atvykti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojus su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais ir dalyvauti Terapijos studijoje organizuojamose veiklose.