EŠPC_logotipas_neoficialus

Gerbiami Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programų teikėjai, Elektrėnų švietimo paslaugų centras skelbia Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkursą. Programos bus finansuojamos Elektrėnų savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšomis. Konkursas skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi paslaugas Elektrėnų savivaldybėje. Programos turinys ir laukiami rezultatai turi atitikti Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 m. veiksmų plano tikslą ir uždavinius.

Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, kultūros centras ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai, turintys žmogiškųjų išteklių personalą, kurie privalo turėti ne mažesnę nei vienerių metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos patirtį, kartu su paraiška pateikia įrodančius dokumentus: išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, išklausytų kursų, mokymų pažymėjimų kopijos, kita. Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Prie paraiškos pridėti nuostatų/įstatų kopiją. Laisvasis mokytojas kartu su paraiška pateikia individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo kopiją.

Programų paraiškos konkursui priimamos bei registruojamos Elektrėnų švietimo paslaugų centre (202 kab. Rungos g. 5 Elektrėnai, LT – 26110, tel. 8 528 34271) iki 2021 m. balandžio 30 d. 15.45 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos išsiųstos iki 2021 m. balandžio 30 d. Paraiškos gali būti pateiktos ir elektronine forma, jas parengus ir patvirtinus vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“. Paraiškos, pateiktos po 2021 m. balandžio 30 d. nebus vertinamos. Vokai, gauti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos, išsiųstos po 2021 m. balandžio 30 d., nebus atplėšiami.

Žemiau pateikiami: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašas, paraiškos forma, vertinimo kriterijai bei NSŠ veiksmų planas ir jo įgyvendinimo priemonės.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8-528) 34 271, arba elektroniniu paštu  ala.pupininkiene@espc.lt
Informaciją pateikė:
Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Ala Pupininkienė