SPC_dideslis_foto

Gerbiami mokyklų vadovai, mokytojai, pagalbos pedagogai, neformalaus ugdymo organizatoriai, kviečiame Jus pagilinti savo žinias,  rengiantis  mokyti  naują dalyką mokyklose: Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme ir registruotis į nemokamą Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą nacionalinę programą.

Kaip šią programą įgyvendinsime praktiškai?  

Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko (GĮMD) kokybei yra išskirtinai svarbi mokytojų kvalifikacija. Teikiama kvalifikacijos tobulinimo programa apima GĮMD ugdymui svarbius tarpdalykinius kontekstus, kurie atskiruose dalykuose buvo pateikiami fragmentiškai ir (arba) įtraukti į pasirenkamas integruojamąsias ar prevencines programas.

Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko (GĮMD) programoje dėmesys bus sutelkimas į kompetencijų plėtotę formaliajame ugdyme, kurios reikalauja interaktyvaus, į praktinį žinių taikymą ir elgsenos pokyčius kreipiančio ugdymo(si) proceso organizavimo ir atitinkamos didaktikos. Mokytojų kompetencijų plėtotės vertybinio kryptingumo siekiama stiprinant Bendrosiose programose įvardintas vertybes ir skatinant jas perteikti GĮMD veiklose. Mokytojai bus skatinami domėtis GĮ aktualijomis ir metodologijos inovacijomis, jas kritiškai apmąstyti ir adaptuoti savo profesinėje veikloje.

Programos apimtis – 270 akad. val., iš kurių 30 proc. skiriama praktikai. Ši apimtis atitinka 10 Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditų, kuriais grindžiamos aukštojo mokslo studijų programos ir kvalifikacijų pripažinimas. Programos rezultatai atitinka Bendrosiose programose įvardintas mokinių kompetencijas ir GĮMD įgyvendinti būtinas mokytojų specialiąsias (didaktikos) kompetencijas.

Programa sudaryta modulių principu, vadovaujantis GĮMD programos aprašu, taip užtikrinant tikslinės grupės – GĮMD mokytojų, dirbančių su 5-10 klasių mokiniais, poreikius. Programą sudaro 4 moduliai: 

1. Socialinis ir emocinis ugdymas: teorija ir praktika (3 kreditai);  

2. Sveikatos ir gyvybės saugojimas (3 kreditai);  

3. Krizių prevencija (2 kreditai);  

4. Pamokos dizainas (2 kreditai).  

Analogiškos veiklos, siūlomos ir kvalifikaciją tobulinantiems mokytojams, atsižvelgus į jų profesinį kontekstą ir išsilavinimą. 4-tasis modulis apibendrina ir pagilina 1-3 modulių praktinę patirtį. Jis įgalina pedagogus planuoti ugdymo(si) procesą ir veiksmingai įgyvendinti GĮMD uždavinius, lanksčiai vadovaujantis pažangios metodologijos ir inovatyvios praktikos kritine analize bei į kompetencijų plėtotę kreipiančio ugdymo ypatumais. Kvalifikacijos tobulinimo programos rezultatai yra suderinti su Švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės aprašu (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-1264). Jie suformuluoti pagal studijoms taikomas rezultatų kategorijas: Žinios ir jų taikymas; Gebėjimas vykdyti tyrimus; Specialieji gebėjimai (GĮ didaktika); 3 3 Socialiniai gebėjimai; Asmeniniai gebėjimai. Tai užtikrina, kad programą baigusiųjų mokytojų kompetencijų rinkinys atitiks pedagogikos studijų krypties kokybės reikalavimus. Teikiama kvalifikacijos tobulinimo programa tenkina Europos mikro-kredencialų kriterijus (Tarybos rekomendacija dėl europinio požiūrio į mikro-kredencialus mokymuisi visą gyvenimą ir įsidarbinimui skatinti, 2022 m. birželio 16 d. (2022/C 243/02)). Jais vadovaujantis programos rezultatai gali būti integruoti į laipsnių įgijimo (ugdymo mokslų bakalauro, magistro) programas arba gali jas papildyti.

Mokymus ves kvalifikuoti Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universiteto, lektoriai, kartu su partneriais, su kuriais yra įgyvendintos nacionalinės ir tarptautinės socialinio ir emocinio ugdymo bei prevencinės programos ir vykdomi tyrimai, kurių rezultatai bus pristatyti kvalifikacijos tobulinimo programos eigoje. Įgyvendindami socialinio ir emocinio ugdymo bei įvairias prevencines programas VDU lektoriai kartu su partneriais yra sukaupę vertingos patirties ir pasiekę svarių rezultatų, kuriuos perteiks nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos dalyviams.

Programos vieta, trukmė ir pažymėjimai 

Ilgalaikė programa vyks mišriu būduprasidės 2023 m. spalio 2 d. Praktiniai užsiėmimai vyks savivaldybėse, kuriose susidarys  (30 klausytojų) grupės.

Programą baigusiems dalyviams bus išduodami 270 ak. val.  (10 ECTS) dviejų universitetų akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 

Programa skirta visų tipų mokyklų vadovams, mokytojams, pagalbos specialistams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir praktinio darbo patirties, ketinantiems vesti gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokas pagal atnaujintas programas.

 

Registruotis čia: „Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“ – https://bit.ly/44BJtr9

 

Telefonas pasiteiravimui:

Dėl organizacinių reikalų: Antanas Stančius: +370 600 84319

Dėl GĮMD programos turinio: Giedrė Kvieskienė: + 370 616 26 797