SPC_dideslis_foto

Gerbiami mokyklų vadovai, mokytojai, pagalbos pedagogai, neformalaus ugdymo organizatoriai, kviečiame Jus pagilinti įtraukiojo ugdymo žinias, studijuojant Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintoje nacionalinėje programoje „Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje“.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad šios studijos Jums yra nemokamos ir finansuojamos pagal nacionalinę programą iš Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos lėšų.

Ko sieksime studijuodami šioje programoje? 

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kompetencija yra labai svarbi kiekvienam mokytojui ir mokyklos vadovui. Šios programos tikslas yra plėtoti Lietuvos mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokyklų vadovų kompetencijas kurti įtraukią vertybėmis grįstą, fizinę  ir socialinę mokyklos aplinką bei stiprinti ugdymosi procesus, laiduojančius sėkmingą kiekvieno mokinio savirealizaciją ir garantuojančius savalaikę, optimalią paramą bei pagalbą, visiems ugdytiniams užtikrinant mokymąsi be kliūčių. Įtraukiojo ugdymo samprata ir praktika šioje programoje yra modeliuojama Universalaus dizaino mokymuisi prieigoje, kuriant  ugdymo(si) aplinkas ir taikant ugdymo(si) organizavimo formas bei metodus, leidžiančius vystyti ir realizuoti asmeninį potencialą visiems mokiniams kiekvienam palankiausiu būdu. Ši programa padės mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokyklų vadovams  atpažinti gerąsias įtraukiojo ugdymo patirtis ir latentines diskriminuojančias praktikas bei plėtoti  lanksčius dalyvaujamojo ugdymo ir ugdymosi būdus, pripažįstant visų individualius skirtumus ir užtikrinant kiekvienam, įskaitant turinčius negalių, gyvenančius nepalankiose socialinėse ir ekonominėse sąlygose, karo pabėgėlius, migrantus, ypatingai gabius ir tuos, kuriems netrukdo akivaizdžios aplinkybės, bet lydi mokymosi nesėkmės. Ši programa padės dalyviams formuotis nuostatas, jog įvairovė praturtina patirtį ir mažina atsiribojimą, ugdo pasitikėjimą ir slopina įtarumą, puoselėja etišką praktiką ir įtraukią kultūrą.

Kaip šią programą įgyvendinsime praktiškai? 

Programos apimtis – 270 akad. val., iš kurių 30 proc. skiriama praktikai. Ši apimtis atitinka 10 Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditų.

Nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 4 moduliai:

  1. Modulis. Įtraukusis ugdymas
  2. Modulis. Pagalba visiems mokiniams;
  3. Modulis. Bendradarbiavimas;
  4. Modulis. Asmeninė ir bendradarbiavimu grįsta profesinė raida.

Programos rezultatai gali būti integruoti į laipsnių įgijimo (ugdymo mokslų bakalauro, magistro) programas arba gali jas papildyti. Šios programos rezultatai dera su VDU magistro programa: „Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos programa“ ir bakalauro programomis: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika ir „Dalyko pedagogika“ siekiniais ir jas ar kitas programas, renkantis studijoms VDU, užbaigus šią programą gali būti įskaityta iki 10 kreditų. Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio (Laplandijos universitetas, Suomija) partneriais, su kuriais VDU Švietimo akademiją sieja ilgalaikė partnerystė, įteisinta bendradarbiavimo sutartyse. Mokymus ves kvalifikuoti Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universiteto, lektoriai, kartu su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, su kuriais yra įgyvendintos nacionalinės ir tarptautinės mokslinių tyrimų programos, kurių rezultatai bus pristatyti nacionalinėje kvalifikacijos tobulinimo programos eigoje.

 

 Programos vieta, trukmė ir pažymėjimai

Ilgalaikė programa vyks mišriu būdu. Registracija į modulį: nuo 2023 m. liepos 26 d. iki rugsėjo 30 d. Mokymus planuojame pradėti 2023 m. spalio 2 d. Praktiniai užsiėmimai vyks savivaldybėse, kuriose susidarys 30 klausytojų grupės.

Programą baigusiems dalyviams bus išduodami 270 ak. val. (10 ECTS) dviejų universitetų (VDU ir KU) akredituoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Programa skirta visų tipų mokyklų vadovams, mokytojams,  Švietimo pagalbos specialistams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir praktinio darbo patirties.

 

Registruotis čiahttps://bit.ly/3OhNCtg

Telefonas pasiteiravimui:

Dėl organizacinių reikalų: Antanas Stančius: +370 600 84319

Dėl ĮU programos turinio: Alvyra Galkienė: + 370 616 26 797